Požární řád a poplachové směrnice

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ

Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil vznik požáru a přispíval podle svých sil k řádnému plnění úkolů v požární ochraně. Zejména poskytovat potřebnou osobní pomoc při zamezování a zdolávání požáru a jiných živelných pohrom.

ÚČELEM POŽÁRNÍHO ŘÁDU JE PŘEDEVŠÍM

 • Stanovit základní povinnosti z hlediska požární ochrany
 • Zajistit rychlý a organizovaný požární poplach.
 • Vymezit úkoly pro případ vzniku požáru.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ PŘI POŽÁRNÍ OCHRANĚ

 • Dbát pokynů provozovatele chaty
 • Neodhazovat nedopalky cigaret a použité zápalky mimo určená místa. Uvnitř domu je přísně zakázáno kouřit.
 • Řádně uhasit ohniště.
 • Pečovat o dozor nad dětmi, aby neměly přístup k zápalkám, topeništím atd.
 • Neskladovat na pokojích a v ostatních obytných prostorách hořlavé kapaliny.
 • Dbát zvýšené opatrnosti v topném období.
 • Topidla, otevřený oheň, svítidla a spotřebiče v provozu nesmí být ponechány bez dozoru.
 • Veškeré komunikace v objektu musí být ponechány volně průchodné a nesmí být zataraseny.
 • Není povoleno přemisťovat a upravovat topná zařízení.
 • Je povoleno používat pouze vymezené spotřebiče s platnou certifikací pro používání v ČR.
 • V případě požáru jsou osoby nacházející se v prostorách objektu povinny podrobit se pokynům orgánů požární ochrany.

POVINNOSTI HLÁSIT POŽÁR

 • Každá osoba, která zpozoruje požár je povinna ihned požár uhasit. Nestačí-li sama oheň uhasit hasícím přístrojem v domě, je povinna bezodkladně učinit poplach a zavolat jednotku požární ochrany.
 • Poplach se vyhlašuje opakovaným voláním „ HOŘÍ “.

PŘI VZNIKU POŽÁRU JE NUTNO VOLAT hasiče a kontaktovat telefonicky provozovatele.

 • Požární ochrana: 150
 • Záchranná služba: 155
 • Policie ČR: 158
 • Tísňová linka: 112
 • Provozovatel: 724 726 083