Ubytovací a provozní řád

Vážení nájemníci,
žádáme Vás o seznámení se s ubytovacím a provozním řádem na RD Bukovec 188. Nájemce uhrazením celé ceny pobytu bere na vědomí Ubytovací a provozní řád, Požární řád a souhlasí s nimi.

UBYTOVÁNÍ Nájemců

 • Ubytování je možné od 15.00 hodiny v den příjezdu, pokud nebude upřesněno jinak (po písemné, nebo telefonické domluvě).
 • Nájemce bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti. Poté budou vydány klíče od domu a apartmánu . Případnou ztrátu klíčů je nájemce povinen bez prodlení nahlásit provozovateli a uhradit tímto vzniklou škodu.
 • Při nástupu na pobyt nájemce skládá vratnou kauci ve výši 20.000,- Kč na úhradu případných škod na vybavení nebo nadměrného znečištění.
 • Při ukončení ubytování je nájemce povinen – dát všechny věci na své místo a předat uklizený apartmán včetně venkovních prostor do 10.00 hodin (pokud není domluveno jinak). Neuklízením apartmánu je zpoplatněno od 1.000,- do 2.000,- podle míry znečištění.

NOČNÍ KLID

 • V době od 22. hod do 6. hod ranní je nájemce povinen dodržovat noční klid.

POŠKOZENÍ VYBAVENÍ DOMU

 • Při počátku ubytování přebírá nájemce apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli domu. Pokud dojde k poškození zařízení apartmánu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je nájemce povinen škodu uhradit. Škoda bude hrazena ze složené kauce, pokud bude vyšší, tak dle zápisu o škodě na účet provozovatele domu.
 • Nájemce je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v prostoru domu, tak v přilehlém okolí.
 • Nájemce nesmí přemisťovat, či vynášet vybavení a provádět jakékoliv úpravy, ani zásahy do elektrické sítě, vodovodního řádu, nebo jiné instalace.
 • Děti musí být pod dozorem dospělých a dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Nájemce je povinen při odchodu z domu zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světla, uzavřít okna a uzamknout vchodové dveře.

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA VLASTNÍM MAJETKU

 • Nájemce je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel domu ručí za ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené nájemcem do domu, dále za peníze a cenné věci, proto vždy zamykejte hlavní vchod a zavírejte okna.

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ SVÉM A SVĚŘENÝCH OSOB

 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných hostů.
 • Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.
 • Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru!

ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM

 • Ve všech prostorách domu je přísný zákaz kouření.
 • Rozdělávání ohně je možné pouze v místech k tomu určených pod podmínkou, že bude vždy přítomna dospělá osoba a po skončení ohně zbytky řádně uhašeny.

PARKOVÁNÍ

 • Je možné parkovat váš vůz u domu nebo na místech vyznačených pro stání.

DOMÁCÍ ZVÍŘATA

 • Domácí zvířata nejsou povoleny

INFORMACE O ZDROJÍCH POTENCIONÁLNÍHO NEBEZPEČÍ V OKOLÍ RD

 • Informujeme hosty, že u RD se nachází krytý bazén o hloubce 140 cm, který je vybaven uzamykatelným krytem. Při předání RD je kryt uzamčen. Klíče od krytu jsou součástí klíčů od RD předaných nájemci.
 • Nájemce přejímá odpovědnost za rizika vzniklá otevřením krytu a umožněním přístupu do bazénu ubytovaným hostům.
 • Dále informujeme hosty, že na pozemku u RD protéká vodní zdroj – potok. Pronajímatel nenese odpovědnost za zdraví ubytovaných v této souvislosti.

OSTATNÍ

 • Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli.
 • Každý ubytovaný host je povinen se seznámit se všemi ustanoveními ubytovacího a provozního řádu a dodržovat je.
 • Každý přítomný je povinen dodržovat Požární řád a neprodleně ohlásit provozovateli domu, či jiné osobě nebezpečí požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí.
 • Okolí domu je zabezpečeno kamerovým systémem.

Ohlašovny na tel. číslech

 • Tísňové volání 112
 • První pomoc 155
 • Hasiči 150
 • Policie 158
 • Provozovatel +420 737 883 580
 • Správce +420 724 726 083

Při nedodržení Ubytovacího a provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt nájemce před původně dohodnutým dnem odjezdu s tím, že nájemce uhradí poskytnuté služby.

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a provoznímu řádu na domě Bukovec 188 a přejeme Vám příjemný, odpočinkový pobyt.

Family House Bukovec s.r.o.